h

SP stelt vragen over verslechteringen ten gevolge van de overdracht van de buurtbussen van het SRE aan de Provincie

1 oktober 2015

SP stelt vragen over verslechteringen ten gevolge van de overdracht van de buurtbussen van het SRE aan de Provincie

Willemieke Arts, woordvoerster voor de SP in PS op het onderwerp mobiliteit, heeft in vragen aan GS de gevolgen van de overdracht van de buurtbussen van het voormalige SRE aan de provincie aan de orde gesteld.  In het ED werden vertegenwoordigers van de Stichting Buurtbus Laarbeek aan het woord gelaten, die zich de dupe voelden van een sterk toegenomen bureaucratisering, van de te verwachten lagere bedragen voor de exploitatie in de nieuwe OV-concessie en het benepen nieuwe reclame- en huisstijlbeleid van de provincie.  

Voor meer informatie:
Willemieke Arts
040-2454879
warts@brabant.nl

Hieronder de tekst van de vragen:

Vragen ex art. 43 van de SP-fractie over    
buurtbusstichtingen in voormalig SRE-gebied                      

 

Geacht college,                                                                                           

Eindhoven, 7 sept 2015

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het OV-busvervoer van het SRE (ZuidOost-Brabant) overgedragen aan de provincie. Dit inclusief het buurtbusvervoer. Een en ander is tamelijk geruisloos gegaan, achteraf bekeken misschien te geruisloos.

In een artikel in het Eindhovens Dagblad (ED) van 04-09-2015 (“Buurtbus moet fors inleveren”) kwamen bestuursleden van de Stichting Buurtbus Laarbeek aan het woord. Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen:

Klopt het dat de buurtbusstichtingen in het voormalige SRE-gebied pas in maart 2015 formeel op de hoogte gesteld zijn van de veranderingen? En dat deze melding bestond uit een mail met een afschrift van een brief die in februari naar de betreffende gemeenten en raadsleden was gestuurd?
Zijn de buurtbusstichtingen op de hoogte gesteld van de manier waarop zij voortaan (vanaf 1 januari 2015) hun verantwoording en subsidieaanvragen moesten indienen? Is er contact geweest met buurtbusstichtingen die onwetend hun begroting en aanvraag voor het nieuwe jaar begin 2015 op de oude manier hebben ingediend (dus bij SRE)?
Zijn de gegevens van de buurtbusstichtingen door het SRE, vastgeniet aan de bijbehorende ambtenaren,  aan de provincie overgedragen?
Is de manier van werken bij de provincie inderdaad zoveel bureaucratischer en omslachtiger (25 pagina’s invulwerk!!) als het artikel in het ED meldt? Hoe komt dat?
Klopt het dat een aantal stichtingen op dit moment nog niet het hele subsidiebedrag 2015 ontvangen heeft, terwijl dat bedrag voorheen in juli wel volledig uitgekeerd was?
Is het College het met de SP-fractie eens dat deze gang van zaken het buurtbusstichtingen moeilijker maakt om zich voluit in te zetten voor een onmisbare schakel in ons OV-systeem?

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de nieuwe OV-concessie Zuidoost-Brabant. Naar aanleiding van deze procedure en de positie van de buurtbus daarin heeft de SP nog de volgende aanvullende vragen:

Klopt de bewering in het ED-artikel dat de buurtbusstichtingen er volgens het Program van Eisen, zoals dat de aanbesteding is ingegaan, er financieel fors (mogelijk tot 50% minder) op achteruit gaan?
Is het waar, zoals het ED zegt, dat de provincie een ander beleid heeft t.a.v. reclame-uitingen in en op de buurtbus, en dat ook dit leidt tot een fors inkomensverlies voor de buurtbusstichtingen, naast de exploitatiebezuinigingen die in 7) bedoeld zijn ?
Kunnen GS een inschatting maken van het effect, dat 7) en 8) zullen hebben op het voortbestaan van de buurtbusstichtingen en het werven van voldoende vrijwilligers om de buurtbus te bemensen? En als de uitkomst van deze inschatting is dat deze gevolgen significant negatief zijn, wat gaat het College van GS daar aan doen?
Is het College bereid om met de gezamenlijke buurtbusstichtingen in contact te treden om bovenstaande en toekomstige problemen te bespreken en op te lossen?

Namens de SP-fractie Noord-Brabant

Willemieke Arts

Reactie toevoegen

U bent hier